Sinds september 2021 spelen de 1e Divisie heren en dames volgens het 7-sets spelsysteem. Dit besluit is genomen met als belangrijkste uitgangspunten uniformiteit in het wedstrijdaanbod, verhogen van het spelplezier en het verkorten van de tijdsduur. Deze uitgangspunten zijn verwoord in de Visie Wedstrijdsport, aangenomen door de Bondsraad eind 2020. De intentie was om dit systeem per najaar 2022 ook door te voeren in de 2e Divisie en later (2023) in de 3e Divisie.

Het doorvoeren van deze wijziging heeft behoorlijk wat weerstand bij spelers en verenigingen opgeleverd. Niet alleen bij de 1e Divisie spelers en verenigingen. In een ingezonden brief namens 33 verenigingen, uitkomend in de landelijke herencompetitie, hebben de verenigingen hun zorgen geuit over het nieuwe spelsysteem en het doorvoeren hiervan in de 2e en 3e Divisie. Daarom is in december 2021 besloten om de intentie tot invoering van het 7-setssysteem in de 2e en 3e Divisie voorlopig uit te stellen.

Maar, verandering levert per definitie weerstand en soms heeft een verandering een periode van gewenning nodig. Daarom is afgesproken om ná de voorjaarscompetitie 2022 de peilstok erin te steken. De 1e Divisie heeft dan twee seizoen volgens het 7-setssteem gespeeld.

Resultaten uit dit onderzoek samengevat​ (volledige resultaten: klik hier)

 • Duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen m.b.t. inkorten wedstrijdduur:
  • Heren: 49% is hierover positief + 21% heeft geen voorkeur. ​
  • Dames: 24% positief + 18% geen voorkeur. Totaal 42%.   ​
  • 30% heren is negatief over het inkorten; dames 57%.​
 • Vooraf was 55% negatief over het 7-sets-spelsysteem en na het te hebben ervaren steeg dit naar 65%.​
 • Zowel heren (68%) als dames (76%) ontevreden over 7 sets: onvoldoende speelminuten.​
 • Zowel heren (76%) als dames (71%) tevreden over oude 10-sets-systeem.
 • Heren (30+27=57% voor (+22% neutraal) staan open voor een pilot op twee tafels. Dames (63%) zien dat niet zitten.​​
 • Overall beeld: spelers zijn ontevreden over het 7-sets systeem op 1 tafel.
 • De groep spelers die positief is over het 7-setssysteem is licht gegroeid.
 • Bij de heren is er ruimte voor een pilot voor het spelen van een 10-setssysteem op 2 tafels. De doelgroep geeft aan (56% positief, 21% neutraal, slechts 21% ziet dit niet zitten) dat deze pilot de moeite waard is om te testen.
  Dit sluit aan bij de wens en positieve ervaring van een kortere wedstrijdduur.

De signalen die de 1e Divisie heren en de verenigingen afgeven over de huidige opzet geven een realistisch beeld:

 • We herkennen en erkennen dat bij een groot deel van de spelers onvrede heerst over het 7-sets systeem in de 1e divisie heren. Meest genoemde argument: te weinig speeltijd in verhouding tot de totale tijd.
 • De kortere tijdsduur die het 7-sets systeem met zich meebrengt wordt door een groot deel van de 1e divisie heren wel als positief ervaren.
 • En dat is precies de kern van het dilemma. We kunnen en willen niet zonder meer teruggaan van 7 naar 10, want dat leidt tot een langere wedstrijdduur.
 • Eén van de mogelijke oplossingsrichtingen: het spelen op twee tafels in een 10-setssysteem. De heren staan open voor een pilot. Maar: er zijn meer oplossingsrichtingen mogelijk.
 • De verenigingen zelf (bestuurders/coaches) zijn verdeeld over deze optie (spelen op twee tafels) en zien uitdagingen/problemen bij de invoering hiervan. Praktische haalbaarheid, financiële consequenties en gevolgen voor de sociale cohesie /clubgevoel (meerdere teams spelen dan niet meer gelijktijdig). Resultaten van de peiling vind je hier.

We beseffen dat het wijzigen van een competitieopzet (grote) gevolgen heeft voor de verenigingen en dat een besluit om (opnieuw) wijzigingen door te voeren, niet licht genomen moet worden. Enkele voorbeelden: Teams die gelijktijdig spelen, het daarmee samenhangende clubgevoel, de wedstrijdplanning i.r.t. de beschikbaarheid van de accommodatie, inzet van vrijwilligers, kosten voor scheidsrechters (in de 1e divisie), de teamsamenstellingen, de relatie tot de landelijke jeugd en/of damescompetitie voor clubs die meer landelijke teams hebben.

Daarom is na uitvoerige afweging in het bondsbureau en het Hoofdbestuur het besluit genomen om in het najaar 2022 de huidige situatie te handhaven en in gesprek te gaan met alle betrokkenen

Vervolg
Alle signalen van spelers en verenigingen, de resultaten van de onderzoeken en peilingen en de andere factoren die van invloed zijn op de organisatie van de competitie geven aanleiding om met elkaar naar de toekomst te kijken. Er is aanleiding maar ook een kans voor de landelijke herencompetitie om;

 • Het aantal wedstrijden te verhogen
 • De wedstrijdduur te verkorten
 • En daarmee de effectiviteit van het tijdverbruik te verhogen

Gezien de complexiteit van het geheel willen we dit proces mét de betrokkenen gaan vormgeven. Daarom starten we met klankbordsessies op dinsdagavond 6 en woensdagavond 14 september. Wil je hieraan deelnemen meld je dan nu alvast aan via dit aanmeldformulier. Je ontvangt t.z.t. een uitnodiging met daarin de link.

We hopen hiermee een vervolgstap te kunnen zetten, samen met elkaar, in het belang van de spelers, verenigingen en andere betrokkenen!